Archimedean Schools pwogram manje: Aplikasyon pou manje gratis oswa redwi
Enstriksyon Jeneral
  • Fòm sa a disponib nan English, Spanish, Creole and Greek
  • Yo dwe konsidere aplikasyon sèlman ki soumèt nan lekòl Archimedean nan sit entènèt sa a
  • Ranpli tout jaden obligatwa yo. (*)
  • Yon fòm aplikasyon pou chak fanmi
  • Aplikasyon sa a se pou ane 2019-2020
  • Apre soumèt, yo pral kreye yon nimewo aplikasyon ak kourye ou ansanm ak yon konfimasyon
  • Si konfimasyon an pa resevwa, tanpri imèl espesyalis pwogram manje midi nou an. Email: lunch@archimedean.org
  • Definisyon Kay
PATI 1. SNAP / TANF (Anvan Food Stamps)
Si ou gen yon SNAP oswa TANF nimewo dosye tanpri antre nan nimewo a la a: Tanpri sonje yon nimewo dosye valab gen sèlman 10 chif ak kòmanse ak 10,11,12, 13, 14, 15, oswa 16 EX: 1200305555
SNAP nimewo
PATI 2. Enfòmasyon Elèv 
Tanpri antre nimewo timoun ki nan kay la pi wo epi klike sou "Mete". (Mete timoun yo nan diferan lekòl )
PATI 3. Sosyal Nimewo Sekirite ak Enfòmasyon sou granmoun
Yon moun nan kay la granmoun dwe sètifye aplikasyon an. Si Pati 4 fin fèt, granmoun nan ranpli fòm nan dwe lis tou Nimewo Sekirite Sosyal li oswa li oswa make "Mwen pa gen yon Nimewo Sekirite Sosyal" bwat la.
Granmoun Prenon(*)
Granmoun Siyati(*)
Imel (*)
Lajounen Telefòn(*)
Granmoun SSN (dènye 4 chif)XXXX-XX- 
PATI 4. Total Kay Revni soti nan mwa pase a (Ou dwe mete tout REVNI yo kalifye)

Make tout Manm fanmi an pa ki nan lis nan PATI 2 (ki gen ladan tèt ou) menm si yo pa resevwa revni.Pou chak Manm Kay ki nan lis, si yo fè resevwa revni, rapòte revni total pou chak sous, rapòte revni total pou chak sous nan dola antye sèlman . Si ou kite jaden yo vid w ap sètifye (pwomèt) ke pa gen okenn revni fè rapò.Èske ou pa fin sèten ki revni pou mete la a?

Konbyen dola chak moun nan kay la te fè mwa pase a?
(S)= Chak semèn (D)= Chak de semèn, (DM)= De fwa nan yon Mwa (M)= Chak mwa(A)= Anyèl
Ekri non an nan chak manm nan kay la. Elèv yo ak Timoun yo ap otomatikman peple nan seksyon elèv la pi wo a Touche soti nan Travay anvan dediksyon Elèv / Revni Timoune Asistans Piblik, Sipò pou Timoun, Pansyon alimantè Pansyon, Lè yon moun retrete, tout Revni Lòt
Prenon Siyati      
Total Nombre de Manm Kay N/A Revni: N/A frekans Anyèl
EligibilityN/A
PATI 5. Digital Siyati epi si li konfòm afirmasyon.
OU DWE aksepte tou de DEKLARASYON pou aplikasyon w lan yo dwe trete
Mwen sètifye (pwomèt) tout enfòmasyon sou aplikasyon sa a se laverite epi ke tout revni rapòte. Mwen konprann ke lekòl la pral jwenn lajan federal ki baze sou enfòmasyon mwen bay yo. Mwen konprann ke ofisyèl lekòl la ka verifye (tcheke) enfòmasyon an. Mwen konprann ke si mwen fè espre bay fo enfòmasyon, pitit mwen ka pèdi avantaj repa, epi mwen ka lajistis.
Pa soumèt elektwonik m 'lan nan aplikasyon sa a mwen verifye konpreyansyon mwen / akò avèk deklarasyon ki pi wo a ak tout gid USDA konsènan pri redwi Pwogram Manje midi lavil la gratis nan ak.
 [Deklarasyon sou Konfidansyalite] [Deklarasyon sou Non-Diskriminasyon] 
Klike sou sourit ou a ak trennen siyen