You are applying for school year 2024-2025 Application Period # 3
Archimedean Aplikasyon
Detaille Etidian  
Dat Aplikasyon    
Nom Inisyal
Siyati Secirité Sosyal - opsyonl
Race Sexe
Dat Néssance    
Fanmi
Gadyen 1
Nom Inisyal
Siyati Dat Néssance
Lisense   Secirité Sosyal
Adres  
Vil   Eta  
Cod Postal      
Niméwo Téléfon Kay la Niméwo Téléfon Sélilè  
Adres Travay  
Niméwo Travay        
Prémyé Email Dézieme Email
Sexe   Parent Type
Gadyen 2
Nom Inisyal
Siyati Dat Néssance
Lisense   Secirité Sosyal
Mem Adres, Vil, Éta, Cod Postal et Niméwo Téléfon Ké Gadyen légal?
Adres  
Vil   Eta  
Cod Postal      
Nimewo Telefon Kay la Niméwo Téléfon Sélile
Adres Travay  
Nimewo Telefon Travay      
Premye Email Deziente Email
Sexe   Parent Type
Aplikasyon Detaille
Lekol Aktiel 100 left Klas Aktiel
Klas pou 2024-2025      
Lan Ki Lekol Li teye
1.
  100 left Klas  
2.
  100 left Klas  
Program Especial
Ki Tip Aktivite timoun nan te participe. (E.g. Safety Patrol, Honor Roll etc)
250 left  
Interests and/or hobbies
250 left  
ki moun ki pale ou delekol sa
250 left  
Sondaj paren
Apres Lékol - General - Checke ki program et aktivite ki interese ou pou timoun nan
Avan lékol (7am to 8:15am)
Apre lékol (3:30pm to 6:30pm) - Full time M-F
Apre lékol (3:30pm to 6:30pm) - Part time (Twice a week)
Apres Lékol - Academic
Grek
Espanyol
Chinoi
France
Leson po sujets specifik
Apres lékol - Program pou ceveau Recheche pou develope competence emotionel
Échéc
Capoeira
Karaté
Choer
Art
Téat
Bal, Danse
Apres Lékol - Instrimen misique
Piano
Guita
Violon
Apres Lékol - Spo
Footbol (Gaçon/Fille)
Flag Footbol (Gaçon/Fille)
Basketbol (Gaçon/Fille)
Atletism (Gaçon/Fille)
Volebol (Gaçon/Fille)
Other 20 left
  *Tout aktivité/program sa yo disponib a on pri complémenté. Catalog pri an disponib apre ké nou aksépté aplikatyon an